BADANIA PROCESÓW

Po pierwsze, ponieważ odbiorcy 'ich są wówczas’pozbawieni stałego gruntu kulturowych i społecznych punk­tów odniesienia. Po drugie, gdy normy społeczne nie istnieją, lecz są płynne,’treści-przekazywane przez środki masowego przekazu docierają do od­biorców w znacznie bardziej bezpośredni sposób, nie przefiltrowane przez rzeczone czynniki pośred­niczące.Badania procesów masowej komunikacji ‘ w Sta­nach Zjednoczonych koncentrowały się w pierw­szym okresie’przede .wszystkim na analizie możli­wości środków przekazu w dziedzinie perswazji. Praktycznymi wynikami tych badań zaintereso­wane były przedsiębiorstwa reklamy handlowej oraz ośrodki propagandy politycznej. Dosyć wcze­śnie zauważono, że’wpływ komunikatów nadawa­nych za pośrednictwem środków przekazu nie za­wsze odpowiada pierwotnym zamierzeniom ich autorów.

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.